De Toezichtcode

Principe 4

De toezichthouders leggen verantwoording af over en zijn aanspreekbaar op het gehouden toezicht.

De toezichthouder realiseert zich dat hij aangesproken kan worden op de wijze waarop hij toezicht houdt.

Normen
  1. De toezichthouders hanteren bij de uitvoering van de werkzaamheden een vooraf vastgesteld normenkader
    Het intern toezicht legt in het bestuursverslag op basis van een vooraf door het intern toezicht vastgesteld normenkader verantwoording af over de verrichte werkzaamheden, rapporteert de bevindingen en doet - zo nodig - aanbevelingen.
  2. De toezichthouders zijn aanspreekbaar op de invulling van hun functie
    De toezichthouders zijn aanspreekbaar op de wijze waarop zij toezicht houden en zijn bereid de dialoog aan te gaan over de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd en hoe daarover is gerapporteerd.
Wet- en regelgeving

Verantwoording afleggen In artikel 104 lid 2 PW is aangegeven dat een raad van toezicht verantwoording dient af te leggen over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan (of belanghebbendenorgaan), de werkgever en in het bestuursverslag. Overeenkomstig is dit in het achtste lid geregeld met betrekking tot de visitatiecommissie.

Normenkader In de brochure Good Practices Intern toezicht bij pensioenfondsen Visitatie, geeft DNB aan dat het goed is om met een normenkader te werken en dit ook inzichtelijk te maken in het rapport, omdat hiermee de normen helder zijn waaraan het functioneren van het bestuur wordt getoetst.

Voor leden